{RandomTxt}

ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی

مقد مه :
• میزان مصرف انواع سموم درجهان 5/2میلیون تن میباشد.
• میانگین مصرف انواع سموم درایران دردهه 1363تا 1373 برابر35810بوده است.
• درنتیجه اجرای برنامه های کاهش مصرف سموم این میزان درسال 80 -79 به 23423 تن رسیده است. که حدود 35% کاهش داشته است.
• ازاینرو میزان مصرف انواع سموم درایران کمتراز 1% مصرف جها نی می باشد.

تغیرات اتفاق افتاده درنسبتهای کاربرد انواع سموم

• الف) ایران
• کاربردحشره کشها از75%به45% کاهش یافته است.
• کاربردقارچکشها وکنه کشها از11%به 25% افزایش یافته است.
• کاربردعلفکشها از14%به35%رسیده است .

• ب) جهان
• میانگین جهانی مصرف حشره کشها 5/25% است.
• میانگین جهانی مصرف قارچکشها وکنه کشها 6/18%است.
• میانگین جهانی مصرف علفکشها 3/48 %است.
• میانگین جهانی مصرف دیگرسموم 6/5 %است.

برای دریافت متن کامل به ادامه مطلب یروید .ادامه مطلب

مقاومت به علف كش resistance to herbicide

يك چالش جديد در كنترل شيميايي

مقدمه:

علف كشها يكي از مؤثرترين ابزارهاي كشاورزان اند كه مي توانند درجنگ با علفها از آن استفاده كنند. استفاده از اين مواد شيميايي كشاورزي بطور قابل توجهي در سال هاي اخير بويژه در كشورهايي كه داراي سيستم كشاورزي پيشرفته تري هستند، افزايش يافته است.

ورود جمعيتهاي علفي مقاوم به علف كشهاي يكسان كه بطور موثر درگذشته آنها را كنترل مي كرد. يك مسأله جدي براي صنعت علف كش و براي استفاده كنندگان اين محصولات است. اين مرور به بررسي مختصري بر بررسي تاريخي بر روي تكامل تدريجي مقاومت به علف كشها، اهميت و گسترش مشكل، عناصري كه ورود جمعيتهاي مقاوم را تحت تاثير قرار مي دهد، مكانيسم هاي فيزيولوژي مسئول اين پديده و چند پيشنهاد براي جلوگيري يا كاهش ايجاد مقاومت علفي به اين مواد شيميايي كشاورزي، مي پردازد.

مقاومت، توانايي يك جمعيت گياهي در عدم تاثير پذيري از يك علف كش در نتيجه استفاده مداوم و پيوسته از علف كش براي مدتي طولاني است. اين نوع مقاومت متفاوت از مقاومتي است كه يك گونه هرگز توسط علف كشي كه در معرض آن قرار نگرفته است كنترل نمي شود (مقاومت طبيعي).

برای دریافت متن کامل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد