{RandomTxt}

شته پنبه Aphis gossypi

8 آذر 1388 | بازدیدها: 5 330

(Hom: Aphididae)

 


معرفي آفت

 

شته پنبه پلي فاژ بوده و مانند ديگر شته ها با مكيدن شيره گياهي باعث پيچيدن برگها و عدم رشد سر شاخه ها مي گردند. به علاوه عسلك فراوان حاصله از آن روي گياهان را پوشانده كه قارچهاي ساپروفيت روي آن رشد كرده و باعث فوماژين مي شوند. ناقل حدود 70 نوع بيماريهاي ويروسي در گياهان مي باشد كه مهمترين آنها عبارتند از:

Bean Common mosaic-Bean yellow mosaic-Beet mosaic-Cucumber mosaic

براي اين شته 70 گونه ميزبان گزارش شده است. در ايران مرحوم افشار آن را جزء آفات پنبه،‌ جاليز، ‌سبزي ها و گياهان صنعتي و علوفهي اي گزارش كرده و دواچي و تقي زاده آن را به عنوان آفات مركبات و فرح بخش اين آفت را روي گوجه فرنگي، خربزه، هندوانه، خيار و… گزارش كرده است.

زيست شناسي:

در مناطق گرمسير سيكل زندگي آن Anholocyclic بوده و در مناطق سردسير به صورتHolocyclic مي باشد. در شرايط عادي طول عمر يك شته از بدو تولد تا مرگ، يك ماه طول مي كشد. در مناطق گرمسير تا 59 نسل آن شمارش شده است.

 

کنترل شیمیایی انواع شته های پنبه:

1-     مونوکرتوفوس(نواکرون) SL40% یک لیتر    2-1 نوبت

2-     ایمیداکلوپراید(کونفیدور) SC 35% و 250سی سی درهکتار

3-     متاسیستوکس EC25% و 1لیتر

4-     پی متروزین(چس) WP 25% و 1کیلوگرم در هکتار