{RandomTxt}

سياهك معمولي ذرت Common corn smut

سياهك معمولي ذرت در شهريور ماه سال1360 در مزرعه كوچكي در سمنان مشاهده گرديد و در سال 1362 در گرگان و ورامين نيز از چند مزرعه بوته هاي آلوده به اين بيماري جمع‌آوري شد. در حال حاضر اين بيماري در مزارع ذرت شهر ري، كرج و ورامين خسارت وارد مي كند.

علائم: اين سياهك روي كليه اندامهاي هوائي ذرت از قبيل برگها، ساقه، خوشه و ريشكها ديده مي‌شود. نشانه‌هاي بيماري به اين طريق است كه روي اندامهاي مختلف نبات ميزبان برجستگيهائي با گالهاي شفاف و براق در اندازه‌هاي مختلف از 0.6 تا 15 سانتيمتر تشكيل مي‌شوند. بزرگترين و بيشترين گال‌ها روي بلال و گل نر تشكيل مي‌گردند. گال‌ها توسط غشاء با پوسته سفيد براق (نقره‌اي) پوشيده شده كه در داخل اين غشاء و پوسته توده‌هاي اسپور قارچ به رنگ قهوه‌اي تيره و به صورت پودري شكل قرار دارند. اين گال‌ها بندرت روي برگها نيز تشكيل مي‌شوند. گال‌هاي روي برگ سفت و خشك هستند و حاوي تعداد كمي اسپور مي‌باشند. گال ابتدا نرم و سبز است و سرانجام سخت شده و در آن بافت ليفي تشكيل مي‌شود كه در آن مناطق سياه ديده مي‌شود كه آغاز تشكيل اسپورها را نشان مي‌دهد. قارچ عامل بيماري با فعاليت و رشد و نمو خود بخش دروني گال‌ها را از بين برده و در نتيجه گال‌ها با غشاء نازك و شفافي پوشانده مي‌شوند كه با پاره شدن آنها اسپورها آزاد مي‌گردند. بافتهاي جوان نسبت به اين سياهك حساسيت بيشتري دارند و به همين علت در بعضي موارد اين سياهك باعث مرگ گياهان جوان مي‌شود ولي اين حالت عموميت ندارد

عامل بيماری قارچي است به نامDC) Ustilago maydis )كه از خانواده Ustilagaceae و راسته Ustilaginales مي‌باشد.

توده‌هاي اسپور پودري شكل و به رنگ قهوه‌اي تيره يا سياه هستند. كلاميدوسپورها قهوه‌اي روشن و كم و بيش كروي تا بيضي شكل هستند.زيست‌شناسي

انتقال اين بيماري اغلب از طريق خاك و گاهي هم به مقدار كمي از طريق بذر صورت مي‌گيرد. زمستان‌گذراني قارچ توسط تليوسپور در خاك و روي بقاياي گياهي ذرت صورت مي‌گيرد.

کنترل سیاهک ذرت:

1. بهترين و مطمئن‌ترين راه كنترل اين بيماري كشت ارقام مقاوم است.

2. از بين بردن و نابود ساختن خوشه‌ها و بوته‌هاي آلوده قبل از پاره شدن پوسته گال‌ها و پخش اسپورها

3. همچنين جلوگيري از زخمي شدن گياه ميزبان توسط ماشين آلات كشاورزي در مزرعه در زمان داشت مي‌تواند در جلوگيري از گسترش آلودگيها و اشاعه بيماري مؤثر باشد.

4. مصرف كودهاي شيميايي به ميزان متناسب در مزرعه نيز تا حدي از توسعه بيماري جلوگيري مي‌نمايد.ادامه مطلب

نماتد گالی توتون و تنباکو(نماتد ریشه گرهی) Root Knot nematode

نماتد گالی توتون و تنباکو(نماتد ریشه گرهی) Root Knot nematode

گونه های مختلف Meloidogyne شامل M. javanica، M. hapla، M. incognita و M. arenaria عامل بیماری هستند. از بیماریهای مهم توتون و تنباکو در ایران محسوب میشود و در بعضی مناطق خسارت به گونه ای است که تمام مزرعه گیاه آلوده زرد و پژمرده میشود و سلولهای ریشه حجیم و بزرگ شده و بعد از مدتی از بین می روند.

نماتد به صورت تخم و لارو در خاک زمستانگذاری میکند. نماتد ماده گلابی شکل است و تعداد زیادی تخم تولید کرده که در زیر بدن آنها جمع میشود لارو سن دوم به گیاه حمله میکند. نماتد ماده بدون جفت گیری هم تولیدمثل میکند و نیازی به نماتدهای نر کرمی شکل ندارد.

کنتــــرل:

1- استفاده از نشاء سالم (خزانه سالم).

2- استفاده از ارقام مقاوم. زیرا نماتد نژاد دارد. پس با تشخیص نزاد میتوان نوع میزبان و ارقام را مشخص کرد.

3- تناوب با گیاهان غیر میزبان مثل غلات. نباتات مورد استفاده در تناوب باید علف هرز میزبان را نداشته باشند.

4- دفع علفهای هرز.

5- استفاده از نماتدکش در کشورهایی که اقتصادی است.

6- مبارزه ی بیولوزیکی با قارچ که هنوز موفق نبوده است.

7- استفاده از گیاهان تلهادامه مطلب

ساق سیاه توتون و تنباکو Black shank

عامل بیماری Phytophthora nicotianae است. بیماری بسیار خطرناکی است که در جنوب کشور و استان فارس از روی تنباکو گزارش شده است. در برازجان، فارس و زاهدان (جاوه) دیده میشود.

این قارچ به قسمتهای پایین گیاه، ریشه و طوقه حمله کرده و طوقه را سیاهرنگ نموده، تولید Black shank می نماید. همچنین بافت داخلی ساقه (مغز)را به صورت ورقه ورقه در می آورد، گیاه پژمرده شده و می میرد. این قارچ تولید اسپورانجیوم ، Oospore و کلامیدوسپور میکند. اسپورانجیوم ها نسبتاً گرد و پاپیل دارهستند. رشد قارچ در روی محیط کشت بحالت مضرس و پره پره (Rossette) است. قارچ عامل بیماری هتروتالیک است یعنی برای تولید مثل جنسی نیاز به دو تیپ جنسی سازگار دارد. این قارچ گرمادوست است و رطوبت را نیزدوست دارد. بهنیه درجه رشد 30-28 و بیشینه36 درجه سانتیگراد است و کمینه حدود10 درجه سانتیگراد.

کنتـــــــرل:

1- استفاده از ارقام مقاوم.

2- تناوب با غلات یا پنبه.

3- استفاده از نشاء سالم (نشاها باید با روش ELISAL آزمایش شوند).

4- کشت خطی یا آبیاری نشتی.

5- مبارزه شیمیایی در خزانه و ضدعفونی خاک خزانه.ادامه مطلب